นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

 

บริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี ยกเว้นความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการขนส่งและความบกพร่องจากการผลิต โดยบริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 14 วันหลังจากได้รับสินค้า โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

การบริการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

กรณีที่ 1: สินค้าที่บริษัทฯ รับเปลี่ยนหรือคืนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (กรุณาตรวจสอบหมายเหตุเงื่อนไขสภาพสินค้าพร้อมจำหน่าย*)
1. บริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดที่บริษัทยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุด
2. สินค้ามีปัญหา ชำรุด หรือใช้งานไม่ได้จากผู้ผลิต หรือจากการขนส่ง 

หมายเหตุ: เงื่อนไขสภาพสินค้าพร้อมจำหน่าย*
–  สินค้าที่เปลี่ยนหรือคืนต้องอยู่ในสภาพพร้อมจำหน่าย คือ สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ชำรุด เสียหายในทุกกรณี มีเอกสารครบถ้วน เช่น ป้ายราคา ยี่ห้อ สคบ. เป็นต้น มีกล่องสินค้า คู่มือ ใบรับประกัน หรือเอกสารในชุดใบรับประกัน พร้อมอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนครบถ้วนและบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์เฉพาะของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ
–  สำหรับสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ Gadget หากเกิดการชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีที่พบ ทางบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบก่อนส่งสินค้าใหม่ หรือซ่อมแซมตามเงื่อนไขการประกันของสินค้านั้นๆให้แก่ลูกค้า

เงื่อนไขการคืนเงิน
1. กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต
   1.1 กรณียกเลิกรายการสั่งซื้อ ทางบริษัทจะทำเรื่องยกเลิก และคืนวงเงินชำระค่าสินค้าในระบบให้กับลูกค้า โดยบริษัทจะดำเนินการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตให้กับลูกค้าภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับเรื่องจากลูกค้า และลูกค้าจะได้รับเงินคืนหลังได้รับและพิจารณาหลักฐานเรียบร้อยแล้ว ตามรอบบัญชีบัตรเครดิตของลูกค้า โดยมีระยะเวลาภายใน 14 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของลูกค้า)
   1.2 กรณีคืนสินค้าหลังได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะทำการยกเลิกวงเงินชำระค่าสินค้าภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า
2. กรณีชำระด้วยการโอนเงินผ่านบัญชี  หรือช่องทางอื่น
ทางบริษัทจะคืนเงินโดยการโอนกลับไปยังบัญชีที่ออมทรัพย์ของลูกค้า โดยบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้กับลูกค้าภายใน 2 วันทำการ หลังจากที่ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า 
โดยใช้หลักฐานในการรับเงินคืนดังนี้
   1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนเา
   2. สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคาร ที่ระบุชื่อบัญชี และเลขที่บัญชี พร้อมลงนามรับรองสำเนา
   3. สำเนาหรือภาพถ่ายของสลิป/หลักฐานการโอนเงิน พร้อมลงนามรับรองสำเนา
หลังจากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เราจะโอนเงินคืนลูกค้าไปยังบัญชีที่ลูกค้าแจ้งมา ภายใน 7 วัน และลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 14 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับธนาคารของลูกค้า)